Jaarverslag VTV 2011 t.b.v. de ALV op 25 april aanstaande

Jaarverslag VTV 2011 

Zie hier het jaarverslag VTV 2011

Inhoud

1        Voorwoord. 3

2        Jaarverslag Secretariaat 2011. 3

2.1        Ledenbestand. 3

2.2        Overzicht activiteiten 2011. 3

2.3        Digitale nieuwsbrief 3

2.4        Ledenwerving. 3

2.5        Vrijwilligersavond. 3

2.6        Senioren Sport en Doe Dag. 3

2.7        Website. 3

2.8        Promotie-DVD.. 3

2.9        Beleidsplan. 3

2.10          Onderhoud. 3

3        Jaarverslag wedstrijdsecretriaat senioren 2011. 3

3.1        Voorjaarscompetitie. 3

3.2        Najaarscompetitie. 3

4        Jaarverslag Toernooicommissie 2011. 3

4.1        VTV /  OTC-toernooi 3

4.2        Clubkampioenschappen Senioren. 3

4.3        Familietoernooi 3

4.4        VTV / Kerst- /Eindejaarstoernooi 3

5        Jaarverslag Technische commissie 2011. 3

5.1        Algemeen. 3

5.2        Niveau senioren. 3

5.3        Niveau Jeugd. 3

5.4        Trainingsstructuur 3

5.5        Ledenwerving. 3

6        Jaarverslag Jeugdzaken 2011. 3

6.1        Algemeen. 3

6.2        Voorjaarscompetitie 2011. 3

6.3        Najaarscompetitie 2011. 3

6.4        Jeugdcommissie. 3

6.5        De begeleiding. 3

7        Jaarverslag Recreanten/Sport Overdag 2011. 3

7.1        Maandagmiddag. 3

7.2        Donderdagmiddag. 3

7.3        Donderdagavond. 3

7.4        Dynamic Tennis. 3

8        Jaarverslag Commissie Sponsorzaken 2011. 3

9        Jaarverslag Onderhoud en Beheer 2011. 3

 

 

 

 

1         Voorwoord

 

Beste VTV-ers,

 

De traditie wil dat het jaarverslag vooraf wordt gegaan door een kort geschreven voorwoord van de voorzitter. Ik zal pogen deze, in mijn ogen, goede gewoonte voort te zetten middels onderstaande opmerkingen betreffende het jaar 2011, waarbij ik overigens niet pretendeer volledig te zijn.

Terugkijkend op het jaar 2011 en zoekend naar markante, in het oog springende feiten of gebeurtenissen, valt mij, in een wirwar van activiteiten die plaatsvonden in, aan , op of bij ons clubgebouw, allereerst het zorgwekkend lage aantal jeugdleden op. In de euforie rond alles wat inmiddels is verwezenlijkt inzake renovatie van het gebouw lijkt dit item wat ondergesneeuwd  te raken. Het bestuur is zich echter terdege bewust van de kritieke situatie en heeft nog voor dit voorjaar een ledenwerfactie gepland voor basisscholen in Nieuwegein-Zuid teneinde het jeugdledenbestand weer te doen groeien. Tegenover dit sombere, alarmerende aandachtspunt kan ook een aantal zeer zonnige opmerkingen worden geplaatst. Inderdaad werd er, ik refereerde daar al aan, op klusgebied het nodige gerealiseerd waarbij gesproken zou kunnen worden van een soort inhaalslag: In het kader van de beveiliging werd door een groepje vrijwilligers aan de zijkant van het gebouw een hek, voorzien van een imposante stalen deur, geplaatst, werden  door diezelfde mensen de dakgoten met gaas bespannen en werd er tenslotte aan de voorkant van het gebouw opnieuw bestraat. Niet onvermeld mag blijven dat de gemeente Nieuwegein zich bij deze werkzaamheden regelmatig uitermate coulant opstelde inzake het aanleveren van materialen, culminerend in het verstrekken van de zogeheten ‘ anti-parkeerpaaltjes’ om parkeeroverlast voor de ingang van ons gebouw tegen te gaan.

 

Op sportief gebied kende VTV een bijzonder rustig jaar. Ons vlaggeschip is inmiddels een vertrouwde verschijning in de 3e divisie, terwijl de jeugdteams op een bescheiden niveau acteren. Wel zijn er diverse uitstekende individuele prestaties geleverd zoals in het jaarverslag van de Technische Commissie valt te lezen.

 

Financieel  lijkt VTV redelijk gezond. Zelden zag ik de penningmeester een tevredener indruk maken dan thans het geval is. De Grote Clubactie was weer een groot succes, er werd aan het eind van het jaar een voor VTV zeer lucratief contract afgesloten met de gemeente Nieuwegein betreffende het bridgeproject voor 55-plussers terwijl VTV ook nog 4 nieuwe bordsponsors mocht begroeten. Dit laatste mag direct op het conto worden geschreven van het nieuwe bestuurslid ‘Sponsorzaken’ dat na zijn verkiezing enthousiast aan het werven sloeg.

 

Tot slot, ik zei hierboven al dat ik geen volledigheid nastreef, zou ik hier nog even de vernieuwde website willen noemen die weliswaar vanaf 1 februari weer operationeel is maar waarvoor de basis werd gelegd in het najaar van 2011.

 

Ik wil alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en hun enthousiaste bijdrage zonder welke de vereniging in 2011 nooit had kunnen draaien zoals zij dat heeft gedaan en ik hoop dat VTV ook in het nieuwe seizoen weer op de medewerking van deze mensen en op die van vele anderen mag rekenen. Afsluitend gaat mijn dank uit naar diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit jaarverslag.

 

 

Dick Maaswinkel, voorzitter VTV

 

 

 

2         Jaarverslag Secretariaat 2011

 

 

2.1         Ledenbestand

Op 31 december 2011 telde VTV 165 leden.

 

Ontwikkeling van het ledental:

31-12-11

 31-12-10

 31-12-09

31-12-08

31-12-06

165

166

 163

170

192

 

 

De verdeling over de diverse afdelingen is als volgt:

 

Ereleden                                  5

Leden van Verdienste              4

Donateurs                                4

Tafeltennis Senioren               86

Tafeltennis Overdag               26

Dynamic Tennis                     19

Tafeltennis Jeugd                    27

 

Doordat een aantal Ereleden en Leden van Verdienste ook lid is van een afdeling, en doordat sommige leden lid zijn van 2 afdelingen, is het aantal van de onderverdeling hoger dan het totale aantal leden.

 

In 2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

 

Voorzitter en Sponsoring:                    Neil de Goede (dagelijks bestuur)

Penningmeester (Jeugdzaken a.i.):    Jörgen Verberne (dagelijks bestuur)

Secretaris:                                           Tineke Buijtendijk (dagelijks bestuur)

Algemeen bestuurslid:                         Karel Kerbusch (Vrijwilligersbeleid)

 

Na de Algemene Ledenvergadering op 27-4-2011 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter:                                          Dick Maaswinkel (dagelijks bestuur)

Penningmeester                                Jörgen Verberne (dagelijks bestuur)

Secretaris                                          Tineke Buijtendijk (dagelijks bestuur)

Algemeen bestuurslid                        Karel Kerbusch (onderhoud en beheer)

Algemeen bestuurslid                        Christiaan Baks (jeugdzaken)

Algemeen bestuurslid                        John van Hoeven (technische zaken, tevens vice-voorzitter)

Algemeen bestuurslid                        Hendrik van Rooijen (barzaken, sponsoring, evenementen)

 

Het bestuur vergaderde in 2011 zeven maal intern over allerlei lopende zaken, onder andere het beleid en de voortdurende zoektocht naar nieuwe bestuursleden.

 

Verder werden door verschillende bestuursleden diverse externe vergaderingen bijgewoond, onder andere van de Sportraad van de Gemeente Nieuwegein en de jaarvergadering van de afdeling Midden van de NTTB.

 

 

2.2         Overzicht activiteiten 2011

 

Januari               Nieuwjaarsreceptie

OTC-toernooi

Tafeltennislessen Cals College (4 middagen)

Februari             Organisatie mini-meerkampen afdeling Midden

Bezoek van leden judovereniging aan recreanten op donderdagavond

Workshop tafeltennis voor sportgroep Koveni

April                    Ledenwerving onder scholieren Nieuwegein-Zuid

Paasklaverjassen

Algemene Ledenvergadering

Mei                      Bezoek van recreanten donderdagavond aan judovereniging

Juni                     Familietoernooi met barbecue

Zomerklaverjassen

September         Vrijwilligersavond

Oktober              Aanwezig met stand tijdens Senioren Sport en Doe Dag

Deelname aan Grote Clubactie

Clubkampioenschappen Senioren en Jeugd

Workshop tafeltennis voor sportgroep Koveni

November          Koppelklaverjassen

December          Kerstklaverjassen

Kerst/eindejaarstoernooi

Onderling Toernooi Dynamic Tennis

 

2.3         Digitale nieuwsbrief

In 2011 verscheen de Digitale Nieuwsbrief 6 maal. In de nieuwsbrief worden regelmatig mededelingen gedaan vanuit het bestuur. Verder worden er verslagen van diverse evenementen in de nieuwsbrief opgenomen, zowel tafeltennisactiviteiten als activiteiten op ander gebied (denk hierbij o.a. aan klaverjasavonden, vrijwilligersavond, activiteiten voor de jeugd).

 

2.4         Ledenwerving

In april 2011 is een ledenwerving gehouden onder Nieuwegeinse schooljeugd. Verspreid over drie dagen konden schoolklassen uit Nieuwegein-Zuid hun gymlessen besteden aan tafeltennis. Onder de bezielende leiding van Jelle Goossens, Peter Marijn en Esther Goris (bijgestaan door haar vriend Olaf) hebben 7 klassen aan deze actie deelgenomen. Degenen die daarvoor interesse hadden, konden voor een speciaal tarief vervolgtrainingen volgen bij VTV, die werden geleid door Neil de Goede en Jelle Goossens.

 

2.5         Vrijwilligersavond

Op vrijdag 9 september werd een gezellige avond georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet gedurende het seizoen. Dit jaar werden de 21 deelnemers getrakteerd op een avondje dat deels buiten de VTV-kantine werd gehouden. Men vertrok met de tram naar Utrecht, om vervolgens dwars door de stad naar het Domplein te lopen. Er werd een bezoek gebracht aan de Schatkamer van de Dom. In een uitgegraven kelder werd een filmpje getoond over de historie van het Domplein, alsmede over recent opgegraven voorwerpen. Na nog even rondgekeken te hebben op het Domplein, bij de Domtoren en Domkerk, vertrok het hele gezelschap weer met de tram richting VTV voor deel 2 van het programma. Aan één lange tafel werden op luidruchtige wijze ervaringen uitgewisseld onder het genot van hapjes en drankjes. Terwijl iedereen lekker zat te smikkelen, werd een quiz gehouden over VTV. Het echtpaar Knijnenburg bleek de meeste kennis paraat te hebben over VTV en won dan ook de eerste en tweede prijs.

 

2.6         Senioren Sport en Doe Dag

Ieder jaar organiseert de gemeente Nieuwegein een sport en doe dag voor inwoners van 50 jaar en ouder. VTV was op 30 september aanwezig met een kraampje, een tafeltennistafel en een aantal spullen om Dynamic Tennis wat meer bekendheid te geven. Karel Kerbusch, Tineke Buijtendijk, Wim Hensbergen en Dick Maaswinkel waren deze dag aanwezig om belangstellenden te woord te staan en af en toe een balletje te slaan als er enthousiastelingen langs kwamen.

 

2.7         Website

In 2011 zijn diverse besprekingen gevoerd om te komen tot een nieuwe website voor VTV. In het najaar van 2011 is er een groepje geformeerd, bestaande uit Dick Maaswinkel, Hendrik van Rooijen, Pim Tebbens en Marc Krikke, dat zich gaat bezighouden met het actualiseren van de website. Het is de bedoeling dat de website per 1 februari 2012 operationeel wordt.

 

2.8         Promotie-DVD

Om een promotie-DVD te kunnen samenstellen, heeft Jan Knoef (TT-overdag) bij diverse onderdelen van VTV video-opnames gemaakt. Door John van Rooijen zijn deze opnames gemonteerd tot een zeer geslaagde promotie-DVD, die onder andere gebruikt is bij de Senioren Sport en Doe Dag. Hierdoor krijgen de bezoekers van de stand een goed beeld van wat VTV allemaal te bieden heeft.

 

2.9         Beleidsplan

Tijdens de ALV op 27 april werd het nieuwe beleidsplan gepresenteerd. Door middel van een presentatie liet John van Hoeven de aanwezigen zien hoe de plannen voor de toekomst er uit zien.

 

2.10     Onderhoud

In het kader van het onderhoud van het VTV-gebouw is de sportzaal geschilderd. Daarnaast is de dakgoot schoongemaakt en afgezet met gaas om verstopping door bladeren te voorkomen. Naast het gebouw is een begin gemaakt met het plaatsen van een hek om vandalisme tegen te gaan. De stoep vóór het clubgebouw is opnieuw betegeld en er zijn paaltjes geplaatst om te voorkomen dat er auto’s op de stoep worden geparkeerd.

 

 

Tineke Buijtendijk

secretaris

 

 

 

 

3         Jaarverslag wedstrijdsecretriaat senioren 2011

 

In dit jaarverslag wedstrijdsecretariaat senioren worden de voorjaars- en de najaarscompetitie  besproken.

3.1         Voorjaarscompetitie

In de voorjaarscompetitie van 2011 nam VTV met 66 spelers/speelsters, verdeeld over 16 teams, deel aan de landelijke en afdelingscompetities.

 

De indeling naar klasse was als volgt:

3e divisie heren: team 1

hoofdklasse:                 team 2, 3 en 4

2e klasse:                     teams 5, 6 en 7

3e klasse:                     teams 8 en 9

4e klasse:                     teams 10, 11, 12, 13 en 14

5e klasse:                     team 15 en 16

 

Resultaten teams:

Landelijke competitie:

Het eerste team kwam uit in de derde divisie en bestond  uit Felix Warners, Neil de Goede, Jörgen Verberne en Gilian Wolf. Het team eindigde met 40 punten op een gedeelde tweede plaats.

Afdelingscompetitie:

In de afdelingscompetitie wisten maar liefst vijf teams het kampioenschap binnen te halen (team 4, 8, 10, 11 en 15). Opvallend genoeg eindigden maar 4 teams op een tweede plaats. Hiertegenover stonden helaas vijf teams die degradeerden (teams 3, 6, 7, 9 en 16).

 

Promotie:

Team 4             Marco Langerak, Peter van Zomeren & Patrick Eling promoveerden naar de 3e Divisie.

Team 8             Jeroen de Nas, Laura Daatzelaar, Frank van de Velde promoveerden naar de 2e klasse.

Team 10           Tineke Buijtendijk, Ton Combé, Joop van Schaik en Tam Ta promoveerden naar de 3e klasse.

Team 11           Cees van Schaik, Danny van de Tol, Marc Krikke & Bert van Schaik promoveerden naar de 3e klasse

Team 15           Eric Holtman, Hans Tak, John van Rooijen & Christiaan Baks promoveerden naar de 4e klasse.

Degradatie:

Team 3 degradeerde naar de 1e klasse.

Team 6 en 7 degradeerden naar de 3e klasse.

Team 9 degradeerde naar de 4e klasse.

Team 16 degradeerde naar de 6e klasse

 

Persoonlijke resultaten (top 10):

De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 5 wedstrijden (15 sets) in het enkelspel hebben gespeeld.

Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse
1 Felix Warners 14 15 93% 1 3e divisie
23

4

5

6

7

8

9

10

 

Ton CombéEric Holtman

Christiaan Baks

Henk van Schaik

Patrick Eling

Cees van Schaik

Marc Krikke

Jeroen de Nas

Ron Verheggen

 

2423

20

19

22

24

21

21

14

 

2727

24

23

27

30

27

27

28

 

89%85%

83%

83%

81%

80%

78%

78%

78%

 

1015

15

12

4

11

11

8

3

 

4eklasse5e klasse

5e klasse

4e klasse

Hoofdklasse

4e klasse

4e klasse

3e klasse

Hoofdklasse

 

3.2         Najaarscompetitie

In de najaarscompetitie van 2011 nam VTV met 69 spelers/speelsters, verdeeld over 16 teams, deel aan de landelijke en afdelingscompetities.

 

De indeling naar klasse was als volgt:

3e divisie heren: team 1 en 2

hoofdklasse:                 team 3

1e klasse:                     team 4

2e klasse:                     teams 5 en 6

3e klasse:                     teams 7, 8, 9 en 10

4e klasse:                     teams 11, 12, 13, en 14

6e klasse:                     team 15 en 16

 

Resultaten teams:

Landelijke competitie:

Het eerste team kwam uit in de derde divisie en bestond uit Arman Bashtbavian, Neil de Goede en Jörgen Verberne. Het team eindigde met 50 punten op de vierde plaats, 8 punten voor de nummer vijf.

Het tweede team eindigde  laatste met 21 punten, Marco Langerak had hierin een mooie bijdrage met een winstpercentage van 43% (9 gewonnen uit 21 wedstrijden).

 

Afdelingscompetitie:

In de afdelingscompetitie wisten slechts 2 teams het kampioenschap binnen te halen, namelijk team 7 in de 3e klasse en team 11 in de 4e klasse.

Hiertegenover waren er maar liefst 7 teams die degradeerden.

 

Promotie:

Team 7             Peter  Wolken, Sjoerd van Beuzekom, Richard van de Kant & Willem van de Bilt naar de 2e Klasse

Team 11          Arjan van der Linden, Paul Burgemeester, Rini Heesen & Otto Boer naar de 3e Klasse

 

Degradatie:

Team 5 en 6 degradeerden naar de 3e klasse.

Team 8, 9 en 10 degradeerden naar de 4e klasse

Team 13 en 14 degradeerden naar de 5e klasse

 

Persoonlijke resultaten (top 10):

De top tien is samengesteld uit spelers/speelsters die tenminste 5 competitiewedstrijden hebben gespeeld.

Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse
12

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Nic KuyfKees van Gend

Eric Holtman

Richard van de Kant

Sjoerd van Beuzekom

Arjan van der Linden

Rini Heesen

Peter Wolken

Frank van Schaik

Kees van de Ven

 

 

2514

19

15

19

16

13

17

17

15

 

 

2615

21

18

24

21

18

24

24

21

 

96%93%

90%

83%

79%

76%

72%

71%

71%

71%

 

1615

14

7

7

11

11

7

4

15

 

6eklasse6e klasse

4e klasse

3e klasse

3e klasse

4e klasse

4e klasse

3e klasse 1e klasse

6e klasse

 

Arjan van der Linden

wedstrijdsecretaris senioren


4            Jaarverslag Toernooicommissie 2011

 

4.1         VTV /  OTC-toernooi

 

Zondag 30 januari was het jaarlijkse OTC-toernooi bij VTV. OTC-toernooien zijn voor spelers in de leeftijd van 40 jaar en ouder en worden georganiseerd onder auspiciën van de Old Timers Club Nederland.

 

We begonnen met enige vertraging. Het bleek dat er uiteindelijk 32 deelnemers aanwezig waren zodat een herindeling naar vier achtkampen de beste optie bleek.

 

Vervolgens werd in een uitstekende sfeer sportieve strijd geleverd achter de tafel. Tussen de wedstrijden door was het aangenaam verpozen in onze kantine, mede dankzij de inzet van onze barmedewerkers Karel, José, Cor en Hendrik.

 

De uitslagen:

In groep 1 werd Leo Brands winnaar met 7 uit 7, Bennie Klein Teeselink won 5 van de 7 wedstrijden en werd 2e. VTV-er Henk van Schaik werd 6e in deze poule.

Groep 2 werd gewonnen door Dick Krouwel, die al zijn 7 wedstrijden won. Op de tweede plaats eindigde Bertus Meijer met 6 gewonnen wedstrijden. Tineke Buijtendijk van VTV legde beslag op de 5e plaats in groep 2.

In groep 3 zegevierde Gerard Heussen met 7 van de 7, tweede werd Gerard Godijn, die 6 wedstrijden won.

Groep 4 werd gewonnen door VTV-er Eric Holtman, net als de andere drie winnaars met 7 uit 7.  De tweede plaats werd veroverd door Herman Segers,eveneens van VTV, met 6 gewonnen wedstrijden. VTV-ers Hans Tak en Ben van den Beuken eindigden respectievelijk als 3e en als 6e in deze poule

4.2         Clubkampioenschappen Senioren

 

Zondag 9 oktober 2011

 

Voor het eerst organiseerde VTV de clubkampioenschappen voor de jeugd en de senioren op dezelfde dag. Dat beviel uitstekend. De jeugd speelde naar hartenlust en keek af en toe belangstellend bij de seniorenwedstrijden. De senioren waren positief verrast over wat onze jeugdtalentjes tijdens de wedstrijden lieten zien. Ook de maaltijd na afloop, kundig bereid door onze hofleverancier keurslager Richard Stekelenburg, droeg bij aan een geslaagde en gezellige dag.

 

In de A-poule maakte Jörgen Verberne zijn favorietenrol bij de senioren volledig waar. Hij versloeg in de best of 7 finale Marco Langerak met 4-1.

 

Arjan van der Lindenversloeg in de B-finale Henk van Schaik met 3-1.

 

Bij de A-jeugd bleef Vera van Boheemen ongeslagen. Er ontspon zich een felle concurrentiestrijd om de tweede prijs. Die strijd werd gewonnen door Jorrit van der Kooi, die net als Vera een verdedigend spelsysteem heeft.

 

Timuçin Stam was de verrassende winnaar in de B-groep. Henri Bui eindigde op de tweede plaats. Het was een leuke zevenkamp, waarbij opviel dat de jonge deelnemers in goede samenwerking ervoor zorgden dat de twee tafels zonder noemenswaardige onderbrekingen werden benut, waardoor het tijdschema keurig werd gehaald.

 

Het waren leuke clubkampioenschappen. Er werd in een prima sfeer soms op het scherpst van de snede gestreden om de sportieve eer. Met een heerlijk slotmaal tot besluit.

 

4.3         Familietoernooi

Zondag 26 juni 2011

 

Met dertien deelnemende teams en ruim 30 barbecuegasten was het VTV-familietoernooi weer gezellig bezet. Het was een reuze gezellige zondag, die begon met leuke wedstrijden en die eindigde met een heerlijke barbecue, waarvan de ingrediënten werden geleverd door onze keurslager Richard Stekelenburg.

 

4.4         VTV / Kerst- /Eindejaarstoernooi

Op vrijdag 30 december werd het jaarlijkse Kerst/Eindejaarstoernooi gehouden. Er waren 31 deelnemers van verschillende verenigingen aanwezig. De dag werd opgeluisterd met heerlijke oliebollen die de dag ervoor waren gebakken door Karel Kerbusch en Henk Buijtendijk. De deelnemers werden verdeeld over 4 poules in twee categorieën, A en B. Na de poulerondes werden kruisfinales gespeeld.

In poule A gingen de halve finales tussen Marco Langerak enPeter Marijnen tussen Frank van Schaik en Roel Dullens. Marco kwam tegen Peter met 2-0 achter in sets, maar wist dit om te buigen tot een 3-2 overwinning. Frank won met 3-0 van Roel. De finale zou dus gaan tussen Marco en Frank, en werd gewonnen door Marco met de setstanden 12-10, 11-7 en 11-2.

In poule B werden de halve finales gespeeld door spelers van andere verenigingen dan VTV, te weten: Mario Lenting (HTV) tegen Theo v.d.Brug (Barneveld) en Paul Versteeg en Gert Boon (beiden van Barneveld). Mario moest in 4 sets zijn meerdere erkennen in Theo. Paul en Gert hadden de volle 5 sets nodig om tot een beslissing te komen. Uiteindelijk trok Gert aan het langste eind. Finale: Theo tegen Gert. Een uiterst spannend treffen, dat gewonnen werd door Gert met de setstanden 2-11, 6-11, 11-8, 14-12 en 13-11.

Al met al kan worden teruggekeken op een zeer geslaagde dag.

 

 

Bert van Schaik


 

5            Jaarverslag Technische commissie 2011

 

5.1         Algemeen

De samenstelling van de Technische commissie (TC) was in 2011 als volgt::

 

John van Hoeven (voorzitter TC)Bert van Schaik

Mark van Werkhoven

 

Het ‘werkgebied’ van de Technische commissie van VTV bestaat onder andere uit het organiseren van de trainingen voor jeugd en senioren, het samenstellen van de competitieteams, begeleiden van jeugdspelers en senioren uit de hogere teams tijdens competitie en toernooien. Ook is de technische commissie actief op het gebied van jeugdledenwerving.

 

5.2         Niveau senioren

VTV speelde in 2011 met het eerste en tweede herenteam in de 3e divisie van de landelijke competitie. In zowel de voorjaars- als de najaarscompetitie werd de handhaving voor team 1 veilig gesteld. Team 2 degradeerde helaas naar de Hoofdklasse van afdeling Midden.

 

5.3         Niveau Jeugd

Licenties bij de jeugd:

Meisjes 1x A en  1x B.

Jongens 2x A en 3x C.

 

Jeugdteams voorjaar:

VTV 1: Landelijk A meisjes

VTV 1: 4e klasse

VTV 2: 5e klasse

Alle drie de teams werden kampioen.

 

Jeugdteams najaar:

VTV 1: 1e klasse

VTV 2: 3e klasse

VTV 3: 3e klasse

VTV 4: Starters

VTV 3 werd opnieuw kampioen (vorige competitie in de 5e, deze competitie in de 3e).

 

 

Toernooiresultaten:

B-toernooi Nijmegen, februari: Sharon van Zelderen werd 2e bij de meisjes pupillen

Nederlandse jeugdkampioenschappen B, april: Sharon van Zelderen werd 1e bij de meisjes pupillen. Alexander Smidt werd 3e bij de jongens welpen D.

Finale Nationale jeugdmeerkampen, juni: Vera van Boheemen werd 3e bij de meisjes pupillen.

D-toernooi Berkel, november: Jorrit van der Kooi werd 1e bij de jongens kadetten.

A-toernooi Berkel, november: Vera van Boheemen werd 1e bij de meisjes pupillen.

 

Clubkampioenschappen: Vera van Boheemen werd de clubkampioen van 2011.

 

 

 

5.4         Trainingsstructuur

De trainingsstructuur van VTVbestond in 2011 uit drie selectiegroepen:

 

A-selectie (=top senioren en top jeugd)               traint 1x per week o.l.v. Mark van Werkhoven

B-selectie (=jeugd in de afdeling)                       traint 1x per week o.l.v. Bert Schaik

C-selectie (=lagere afdelingsklassen)                 traint 1x per week o.l.v. Peter Marijn

 

5.5         Ledenwerving

Ook in 2011 zijn door VTV jeugdledenwervingscampagnes gevoerd. Dit gebeurde in samenwerking met de Nieuwegeinse basisscholen en met de Gemeente Nieuwegein. Aantal nieuwe leden uit de  ledenwervingsactie voor basisscholen: 6.

 

 

Namens de Technische Commissie,

John van Hoeven/Bert van Schaik

 

 

6            Jaarverslag Jeugdzaken 2011

 

6.1         Algemeen

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste gebeurtenissen omtrent onze jeugd worden besproken. Er zal worden gekeken naar de voor- en najaarscompetitie.

 

6.2         Voorjaarscompetitie 2011

In de voorjaarscompetitie hadden we 3 teams.

 

Resultaten teams:

Team 1 (Sharon van Zelderen, Natalia Bednarczyk, Vera van Boheemen en Nena Zantman) werd kampioen in de Meisjes Landelijk A klasse.

Team 2 (Hessel van der Kooi, Jimco van Elteren, Bas Oerlemans, Yoeri Hauer en Willem Bakers) werd kampioen in de 4e klasse.

Team 3 (Alexander Smidt, Jorrit van der Kooi, Tim Broekema en Koen Broekema als invaller) werd kampioen in de 5e klasse.

 

Persoonlijke resultaten (top 5):

 

Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse
12

3

4

5

Jorrit van der KooiVera van Bohemen

Tim Broekema

Sharon van Zelderen

Willem Bakers

2927

26

22

19

2927

27

27

24

100%100%

96%

81%

79%

31

3

1

2

5eklasseLandelijk A

5e klasse

Landelijk A

4e klasse

 

Totaalscore VTV: 142 gewonnen games – 58 verloren games

Gemiddelde score VTV: 7 – 3 overwinning

 

6.3         Najaarscompetitie 2011

In de najaarscompetitie hadden we voor het eerst weer een startersteam. Hierdoor begonnen er 4 teams aan deze competitie.

 

Resultaten teams:

Team 1 (Sharon van Zelderen, Natalia Bednarczyk, Vera van Boheemen en Nena Zantman) werd 5e in de 1e klasse.

Team 2 (Jimco van Elteren, Hessel van der Kooi, Willem Bakers en Yoeri Hauer) werd 4e in de 3e klasse.

Team 3 (Tim Broekema, Jorrit van der Kooi, Alexander Smidt) werd kampioen in de 3e klasse.

Team 4 (Koen Broekema, Jesper van Schaik en Pieter Bakers) eindigde op een verdienstelijke plaats bij de Starters.

 

 

Persoonlijke resultaten (top 5):

 

Nr. Naam Gew. Gesp. Perc. Team Klasse
12

3

4

5

Tim BroekemaKoen Broekema

Vera van Boheemen

Jorrit van der Kooi

Alexander Smidt

255

18

21

17

306

24

30

30

83%83%

75%

70%

57%

34

1

3

3

3eklasseStarters

1e klasse 3e klasse

3e klasse

 

 

6.4         Jeugdcommissie

In 2011 is een begin gemaakt met het formeren van een nieuwe jeugdcommissie. Inmiddels zijn twee moeders van jeugdleden bereid gevonden om deel te gaan uitmaken van deze commissie. Het betreft Joke Broekema (moeder van Tim en Koen) en Ada van Zelderen (moeder van Sharon). Naast een nieuw bestuurslid jeugdzaken, is het bestuur ook nog altijd naarstig op zoek naar iemand die de jeugdcommissie gaat completeren.

6.5         De begeleiding

Dankzij de inzet van vrijwilligers en ouders is ook in 2011 de begeleiding van de jeugdteams weer goed verlopen. Mede namens het bestuur hartelijk dank hiervoor.

 

 

Christiaan Baks

 

 

 

 

7         Jaarverslag Recreanten/Sport Overdag 2011

 

 

7.1         Maandagmiddag

Op maandagmiddag is er voor recreanten gelegenheid om een balletje te slaan. Voor een flink aantal donderdagmiddagrecreanten is dit een ideale gelegenheid om een tweede keer te spelen. Gemiddeld maken ongeveer 15 personen gebruik van deze mogelijkheid.

Aangezien deze groep bestaat uit mensen die enigszins “op leeftijd” zijn, wil het nog wel eens voorkomen dat mensen een tijdje ontbreken vanwege gezondheidsproblemen. Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van het oudste lid van deze groep, te weten Bert Knake, die in september op 82-jarige leeftijd overleed.

Na een kennismaking met VTV tijdens de Sport- en Doedag in het Veerhuis, georganiseerd door de gemeente Nieuwegein, meldden zich twee nieuwe leden, die zich volgens zeggen direct opgenomen voelden in de groep.

Gezien het nog steeds toenemende aantal deelnemers op de maandagmiddag, lijkt het een juiste beslissing te zijn geweest om deze extra dag ter beschikking te stellen.

 

Elly van Maurik

 

7.2         Donderdagmiddag

In het gerenoveerde VTV home is het vaak op donderdagmiddag een gezellige drukte. Menig tafeltennisrecreant geeft zich dan enthousiast en bevlogen over aan onze “edele sport”.

Gemiddeld zijn er zo’n 22 van de in totaal 30 recreanten aanwezig, hetgeen een volle bak betekent.
Sommigen willen graag  hun “overwicht” bewijzen aan hun tegenstanders, maar gelukkig lukt dat niet altijd. Ook de wat “rustiger” figuren krijgen volop gelegenheid om met hun “evenknie” een balletje te slaan, waar zij veel genoegen aan beleven.

De pauze is eveneens steeds een aangenaam onderdeel van deze middagen, waarbij de traktaties een welkome aanvulling zijn voor de inwendige mens. Vanzelfsprekend blijven de voetbal- en gezondheidsperikelen niet onbesproken door de aanwezige “deskundigen”.

Na het gezellig oponthoud komen de dubbelspelen aan de beurt, waarbij de nodige zweetdruppels worden weggewist na een verhitte strijd.

Vermoeid maar zeer tevreden gaan de recreanten huiswaarts, weer uitkijkend naar de volgende sportieve ontmoeting.

 

Henk van Schaik

 

7.3         Donderdagavond

Iedere donderdagavond komen de recreanten  tafeltennissen van half 9 tot half 11.

Een groep van 18 tafeltennissers is wisselend aanwezig. De grootte van de groep per avond varieert tussen 10 en 16 personen

Naast oefeningen om techniek en tactiek te verbeteren worden er veel  wedstrijden  gespeeld. Na afloop wordt er nog gezellig wat gedronken waarbij Kees Knijnenburg, Henk Buijtendijk en Jos Enkelaar afwisselend de bar bemannen.

 

In de zomer van 2011 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Peter Nuijten. Hij overleed op 17 juni op 61-jarige leeftijd. Hij was samen met zijn zwager één van de recreanten die de tijd om te tafeltennissen op donderdagavond volledig benutte. Menigmaal speelden zij van half 11 tot 11 uur door om elkaar nog even af te matten.

 

Er hebben twee uitwisselingen plaatsgevonden met de judovereniging De Voltreffer. Op donderdagavond 17 februari heeft een groep judokas bij VTV getafeltennist. Het werd een sportieve, gezellige avond.

Op 25 mei heeft een groot aantal tafeltennissers  onder leiding van Herbie Calmer, bijgestaan door een even groot aantal judokas, diverse judo-oefeningen gedaan. Het was een leerzame, intensieve avond die gezellig eindigde met een drankje en een hapje in de kantine van De Voltreffer.

 

Uit de recreanten is een nieuw competitieteam ontstaan bestaande uit 5 personen. Zij spelen competitie op de donderdagavond. In de najaarscompetitie 2011 hebben zij zeer verdienstelijk meegespeeld in de 6e klasse, ze eindigden op de tweede plaats.

 

Annemiek Kranenburg

 

7.4         Dynamic Tennis

Ondanks enkele oproepen in o.a. De Molenkruier en Ons Nieuwegein zijn er in 2011, behoudens één tafeltennisser die overstapte, geen nieuwe Dynamic Tennissers bijgekomen. Hiertegenover staat dat 3 leden zijn gestopt en dat enkelen verhuisden.

Per saldo waren eind 2011 nog 16 Dynamic Tennissers actief.

Deze kleine groep heeft echter een bijzonder leuk en sportief jaar achter de rug. Naast het actief en sportief bezig zijn, speelt ook de gezelligheid een grote rol, waarbij eten en drinken (o.a. pannenkoeken, erwtensoep en warme chocolademelk) centraal stonden.

 

Karel Kerbusch

 

 

 

 

8         Jaarverslag Commissie Sponsorzaken 2011

 

In het jaar 2011 is, met wisselend succes, veel tijd en energie gestoken in het werven van bordsponsors. Diverse bedrijven zagen op het laatste moment af van sponsoring van VTV, maar een aantal andere besloten wel over te gaan tot het plaatsen van een sponsorbord in de speelzaal. Zo hebben wij de borden kunnen begroeten van Keurslager Stekelenburg, Plus van Loon, Terre des Hommes en het Koningin Wilhelmina Fonds. Daarnaast heeft Autobedrijf Swart in IJsselstein besloten om VTV nog voor één jaar te sponsoren.

Er zijn nog onderhandelingen gaande over een viertal andere sponsorborden.

 

.

Hendrik van Rooijen

 

 

9         Jaarverslag Onderhoud en Beheer 2011

 

In 2011 was het 24 jaar geleden dat ons clubgebouw is gebouwd.

In de afgelopen jaren was op verschillende onderdelen achterstallig onderhoud ontstaan, mede doordat een aantal jaren geen bestuurslid voor deze post beschikbaar was.

In 2010 zijn enkele leden/vrijwilligers begonnen om deze achterstand weg te werken door o.a. de zaal opnieuw te schilderen en te starten met het schilderen van de buitenkant van het gebouw.

In 2011 is verder gewerkt  en is het schilderen van 3 zijden van de buitenkant afgerond (het schilderen van de achterkant staat gepland voor 2012).

Ook zijn  in 2011 een poort annex afrastering naast het gebouw geplaatst, is aan de achterkant de bosschage (incl. een aantal bomen) verwijderd en zijn de dakgoten afgeschermd tegen vallende bladeren door middel van het aanbrengen van  een gazen overkapping. Tenslotte is er aan de voorkant van het gebouw opnieuw bestraat en zijn er enkele palen geplaatst om het parkeren op het trottoir tegen te gaan.

Al met al is er behoorlijk veel werk verricht, voor 2012 zijn er echter nog een aantal klussen te doen, te weten

–           het schilderen van de achterkant

–          het betegelen van de zijkant van het gebouw binnen de afrastering

–          het plaatsen van het restant van de afrastering aan de achterkant

–          het opknappen van de kantine

 

Dank aan alle vrijwilligers die in 2011 meegewerkt hebben om bovengenoemde klussen te verwezenlijken.

 

Karel Kerbusch